بیوگرافی وزير

دیپلوم انجنیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان.

محترم دیپلوم انجنیر نجیب الله اوژن فرزند الحاج حبیب الله مولایی در ولایت کابل در سال 1947متولد گردید.  در سال 1968 از لیسه عالی غازی شهر کابل بسویه بکلوریا فارغ و در سال 1974 از انستیتوت پولی تخنیک کابل (دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی)، به سویه لیسانس فارغ و بعد از سال 1974-1980 بحیث دیزاین انجنیر در پما (د پروژو جورلو مرکزی انستیتوت) مربوط وزارت امور ساختمان ایفای وظیفه نموده است،  بعد از سال 1980-1985 بحیث مدیر عمومی انجنیری، از سال 1986-1987 بحیث معاون ریاست عمومی پما سپس در سال 1986 موفق به اخذ ما ستری  در بخش انجنیری ساختمانی از پوهنتون پولیتخنیک کابل گردیده، موصوف از سال 1987-1990 بحیث رئیس عمومی پما و از سال 1990- 1993 بحیث معین تخنیکی وزارت شهر سازی ایفای وظیفه نموده اند . بیشتر

In Focus

Roads
Railway
Runway
Tunnel