قرارداد پروژه اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست (پل دهنه غارو) ولایت بغلان زون شمال شرق - وزارت فوائد عامه

قرارداد پروژه اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست (پل دهنه غارو) ولایت بغلان زون شمال شرق

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه، قرارداد پروژه اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست (پل دهنه غارو) ولایت بغلان زون شمال شرق ، دارای شماره داوطلبی  MPW/GOV/NRAP/NRHE/BGN/107/C2/001را به شرکت ساختمانی و سرک سازی غلام نبی یعقوبی ، شماره جواز D-5079 آدرس شرکت، قیصر مارکیت منزل دوم نمبر اپارتمان 301 کلوله پشته ، ناحیه 4 کابل را به قیمت مجموعی مبلغ  18,514,452.00 هجده میلیون و پنجصد چهارده هزار وچهار صد پنجاه و دو افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به برنامه ملی راه سازی روستای آدرس، مکروریان اول، بلاک اول کابل- افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.