پروژه سرک باغ پل جوی غلامان بطول (565.48+3) کیلومتر مربوط ولایت فراه، - وزارت فوائد عامه

پروژه سرک باغ پل جوی غلامان بطول (565.48+3) کیلومتر مربوط ولایت فراه،

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک باغ پل جوی غلامان بطول (565.48+3) کیلومتر مربوط ولایت فراه، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1538/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه فلش میموری ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 3 ثور1396 روز یک شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (6,700,000.00) شش میلیون و هفت صد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 3 ثور  1396 روز یکشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: ریاست تسهیلات تدارکاتی،  اداره تدارکات ملی، اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها