اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی نظارت از بازسازی سرک اشکاشم-بهارک به طول 108 کیلومتر - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی نظارت از بازسازی سرک اشکاشم-بهارک به طول 108 کیلومتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت  محترم فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه خدمات مشورتی نظارت از بازسازی سرک اشکاشم-بهارک به طول 108 کیلومتر  به قیمیت مجموعی 8,937,471.59 دالر آمریکایی با کمپنی Dongsung Engineering Co.Ltd  و Soosung Engineering Co.Ltd Development Design consultants Ltd به شکل مشترک یا (JV)   اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی  به طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت محترم فواید عامه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.