اطلاعیه عامه تصمیم اعطای قرارداد مشاورتی و مراقبتی پروژه دهلیز شمال به جنوب از کیلومتر 41 الی دره صوف بطول 178 کیلومتر - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه عامه تصمیم اعطای قرارداد مشاورتی و مراقبتی پروژه دهلیز شمال به جنوب از کیلومتر 41 الی دره صوف بطول 178 کیلومتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت  محترم فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه خدمات مشورتی نظارت از بازسازی سرک دهلیز شمال به جنوب از کیلومتر 41 الی دره صوف به طول 178 کیلومتر  به قیمت مجموعی 8,448,680 دالر آمریکایی با کمپنی Sheladia Associates Inc.(USA) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی  به طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت محترم فواید عامه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.