اعمار و ساختمان 60 متر پل آهن کانکریتی از دهنه مرغی الی پل یکاولنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زون مرکزی - وزارت فوائد عامه

اعمار و ساختمان 60 متر پل آهن کانکریتی از دهنه مرغی الی پل یکاولنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زون مرکزی

عنوان پروژه: اعمار و ساختمان 60 متر پل آهن کانکریتی از دهنه مرغی الی پل یکاولنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زون مرکزی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت محترم فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و ساختمان 60 متر پل آهن کانکریتی از دهنه مرغی الی پل یکاولنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زون مرکزی دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MPW/96/W-1649/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم(پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه CD و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 27 ثور 1396 روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 700,000 هفتصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 27  ثور 1396 روز چهارشنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد.