تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا

MPW/JICA-GOV/NRAP/OPS/KBL/KBL/001/C2/013شماره:
برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (برنامه) از  تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه تهیه و تدارک قرطاسیه باب برای سال 2017 دفتر برنامه اشتراک نمایند.  
 
شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ یک هزار(1000) افغانی از آدرس دفتر مرکزی برنامه بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ:  16/03/1396  ساعت (  10  ) بجه (  قبل ) از ظهر به دفتر مرکزی برنامه واقع مكروريان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (شماره های تماس 0729107917-0795284217) ارایه نمایند.  
 
آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی } به مبلغ 20,000.00 (بیست هزار) افغانی بوده و جلسه قبل از آفرگشایی بروز(  دوشنبه  ) تاریخ:  08/03/1396   ساعت (  9   ) بجه (  قبل   ) از ظهر واقع ادرس فوق دفتر مرکزی تدویر می گردد.