ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+ 23 الی 000 + 46، - وزارت فوائد عامه

ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+ 23 الی 000 + 46،

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+ 23 الی 000 + 46، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1746/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 28 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی4:30 بعد از ظهر، (اوقات رسمی) ذریعه فلش میموری ویا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 7 سنبله  1396 روز سه شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (10,000,000) ده میلیون افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 7 سنبله 1396 روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ریاست ج.ا.ا، منزل پنجم اتاق کنفرانس ها

نوت: در صورت تفاوت میان متن اعلان و شرطنامه، متن شرطنامه مدار اعتبار میباشد.