اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 (فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی، ولایت میدان وردک را به (شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی) الیاس ویس دارنده جواز نمبر D-21746 آدرس شرکت، سرک دیوان بیگی، خوشحال خان مینه، ناحیه 5، ولایت کابل و آریوب سپین غر دارنده جواز نمبر 26728D-، آدرس شرکت، کارته نو، ناحیه 8، ولایت کابل به قیمت مجموعی (180,218,377.5) یکصدو هشتاد میلیون و دو صد و هژده هزار و سه صد و هفتاد و هفت اعشاریه پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.