قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنده آبدره از کیلومتر 0.000 الی 10.000(فیز اول) - وزارت فوائد عامه

قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنده آبدره از کیلومتر 0.000 الی 10.000(فیز اول)

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت فواید عامه در نظر دارد. قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنده آبدره از کیلومتر 0.000 الی 10.000(فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی.ولایت میدان وردک را به ( شرکت الیاس ویس دارنده جواز نمبر 21746- D ، آدرس شرکت سرک دیوان بیگی . خوشحال خان مینه. ناحیه ۵ ولایت کابل و آریوب سپین غر دارنده جواز نمبر D – 26728 آدرس شرکت کارته نو. ناحیه ۸ . ولایت کابل به قیمت مجموعی (180.218.377.5) یکصدو هشتاد میلیون و دوصد و هژده هزار و سه صد و هفتاد و هفت اعشاریه پنج افغانی اعطأ نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول، بلاک اول ، منزل دوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

 این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.