تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات برای وسایط نقلیه برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا - وزارت فوائد عامه

تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات برای وسایط نقلیه برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا

 MPW/WB/ARTF/IDA/ARAP/OPS/KBL/KBL/007/C2/016

برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا  از  تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات برای وسایط نقلیه برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت فواید عامه ج.ا.ا اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ یک هزار (1000) افغانی غیر قابل باز پرداخت از آدرس دفتر مرکزی واقع (مكرويان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا ) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر به تاریخ:  10 میزان 1396 به {دفتر مرکزی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا} واقع { مكروريان اول بلاك اول منزل چهارم برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه ج.ا.ا (شماره های تماس 0729107917-0795284217)}ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت {بانک گرنتی } به مبلغ   35,000.00(سی و پنج هزار) افغانی بوده و جلسه قبل از آفرگشایی بروز یک شنبه                       تاریخ: 2 میزان 1396  ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر واقع آدرس فوق دفتر مرکزی تدویر می گردد