قرارداد پروژه ساختمانی اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی - وزارت فوائد عامه

قرارداد پروژه ساختمانی اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فواید عامه ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمانی اعمار سرک قره باغ الی جاغوری ولایت غزنی به طول 367+30 کیلومتر تحت شماره داوطلبی NPA/MOPW/95/W-1366/NLB را به شرکت تهیه و تولید مواد ساختمانی فیض و شرکت ساختمانی و انجینری فضل الله (JV)، که شماره جواز های هر یک آن بالترتیب D-21012 آدرس شرکت، خانه نمبر: 22- سرک: 2- ناحیه: 10- وزیراکبر خان کابل افغانستان و جواز D-2858 با آدرس کارته 3- ناحیه 3- عقب مسجد خواجه ملا و لایت کابل به قیمت مجموعی 946.07،557، 918 (نهصد و هژده میلیون پنجصد و پنجاه و  هفت هزار و نهصدو چهل و شش اعشاریه صفر هفت) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات فواید عامه واقع مکروریان اول وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.