اعلان داوطلبی اعمار سایه بان و نصب فنس برای ستیشن های پروژه خط آهن خواف ولایت هرات. - وزارت فوائد عامه

اعلان داوطلبی اعمار سایه بان و نصب فنس برای ستیشن های پروژه خط آهن خواف ولایت هرات.

وزارت فواید عامه، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی، اعمار سایه بان و نصب فنس برای ستیشن های پروژه خط آهن خواف، ولایت هرات. دارای شماره تشخیصیه (MPW/ARA/2017/NCB/w-008) اشتراک نموده و شرطنامه چاپ شده را به مبلغ (500) افغانی و یا در حافظه یا فلش میموری از (آمریت عمومی قراردادها و داوطلبی ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه ) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز (شنبه) تاریخ (08 میزان 1396) به (ریاست تدارکات وزارت فواید عامه) واقع (چهارراهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، ناحیه 16) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ (000،000،1  یک میلیون افغانی) بوده و جلسه آفرگشائی به روز شنبه (08 میزان 1396) ساعت (10:00 قبل از ظهر) در ( اطاق جلسات ریاست تدارکات ، منزل دوم، بلاک اول ، وزارت فواید عامه ) تدویرمی گردد.

اداره محترم پول حق النشر اعلان فوق را نقدآ از نزد آورنده مکتوب هذا اخذ نموده بل و کتنگ آنرا رسمآ غرض اجراات بعدی ارسال خواهند نمود.