داوطلبی (11) قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396 - وزارت فوائد عامه

داوطلبی (11) قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها بابت سال 1396

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (11) قلم البسه باب   مورد ضرورت ریاست حفظ ومراقبت سالنگها  بابت سال 1396  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را  در مقابل  (500) افغانی پول غیر قابل برگشت ونیز  در حافظه ویا فلش دسک بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه ومطابق قانون وطرزالعمل  تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ساعت (10:00)ده بجه  قبل ازظهر  روز بیست ویکم یوم تقویمی  بعد از نشر اعلان  در اطاق جلسات ریاست تدارکات ، وزارت فواید عاه   واقع مکروریان  اول ، بلاک اول، منزل دوم  آفر خویش را ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی  قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفر طور گرنتی بانک  مبلغ (150,000) یک صد و پنجاه هزار  افغانی اخذ میگردد وجلسه آفر گشائی همزمان بعد از تسلیمی  آفر همان روز تدویر میگردد.