مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک بدخاک جبار الی ولسوالی ازره ولایت لوگر بطول 52 کیلومتر. - وزارت فوائد عامه

مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک بدخاک جبار الی ولسوالی ازره ولایت لوگر بطول 52 کیلومتر.

 قیرریزی سرک بدخاک ازره الی ولسوالی جاجی آریوب.

کود بودیجه: AFG/420450 . بودجه انکشافی دولت افغانستان.

عنوان تدارکات پروژه: مطالعات امکان سنجی سروی و دیزاین سرک بدخاک جبار الی ولسوالی ازره ولایت لوگر بطول 52 کیلومتر.

روش تدارکات: QCBS انتخاب به اساس کیفیت و قیمت.

شماره تدارکات: MPW/001/1396/GOV/QCBS .

آدرس اداره: آمریت خدمات مشورتی ریاست تدارکات وزارت فواید عامه مکروریان اول جهارراهی عبدالحق.

نوع بودجه: بودجه انکشافی دولت افغانستان.

وزارت فواید عامه از شرکت های خدمات انجینری و مشورتی داخلی و بین المللی واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا اظهار علاقمندی خویشرا در مورد مطالعات امکان سنجی سروی ودیزاین سرک خاک جبار الی ولسوالی ازره ولایت لوگر بطول 52 کیلومتر بروز (چهارشنیه) تاریخ 29/6/1396 مطابق 20/سپتمبر/2017 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت خدمات مشورتی ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول ناحیه 16 شهر کابل – افغانستان بلاک دوم اداری منزل دوم اطاق نمبر (45) طی دو کاپی در پاکت های سربسته با مهر و تاپه در وقت معینه تسلیم نمایند.

شرکت های علاقمند واجد شرایط میتوانند سند در خواست ابراز علاقمندی پروژه و معلومات بیشتر را از آدرس فوق بدست بیاورند.

اداره محترم پول حق الاشاعه خویش رااز نزد محترم (                            ) متعمد اخذ، بل و کتنگ آنرا ارسال نمایند.