اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه باز سازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه باز سازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلو متر فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق ، تحت شماره تشخیصیه   NPA/MoPW/96/W-1990/NCB را به شرکت ابرام گلوبل گروپ ساختمانی دارنده جـــــــواز نمبــــرD-41248 ، آدرس شرکت، ظاهر شاه مینه ، ناحیه15 کابل- افغانستان به قیمت مجموعی (.00278,486,733) دو صد و هفتاد هشت میلیون و چهار صد و هشتاد وشش هزار و هفتصد و سی و سه افغانی مع (5) فیصد قیمت احتمالی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به برنامه راه سازی روستایی وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد