اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلو متر (ماورای کوکچه) قسمت سوم

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه اعمار سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلو متر (ماورای کوکچه) قسمت سوم را به شرکت ساختمانی تهیه و تولید مواد ساختمانی فیض و شرکت محترم ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس به شکل مشترک دارای جواز شماره D-21012 و D-21746  آدرس شرکت: سرک دیوانبیگی خوشحال خان، کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (999,280,844.26)  نه صد و نود و نه میلیون و دو صد هشتاد هزار و هشتصد و چهل و چهار اعشاریه بیست و شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.