اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ساختمان سرک هجرت کلی الی جلال آباد به طول 509+12 کیلومتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت محترم  فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک هجرت کلی الی جلال آباد به طول 509+12 کیلومتر را به شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس ویس دارنده جواز نمبر D-21746، آدرس شرکت، سرک دیوان بیگی، خوشحال خان مینه، ناحیه 5،کابل، به قیمت مجموعی (186,469,677.77) یکصدو هشتادو شش میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار و شش صد و هفتاد و هفت اعشاریه هفت هفت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.