اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد (پروژه اعمار سرک شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان به طول 37.194 کیلومتر)

به تعقیب اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد منتشره در روزنامه های آرمان ملی و 8 صبح بتاریخ 7/6/1396 پیرامون پروژه اعمار سرک شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان و به تأسی از فیصله 2232 مورخ 20/9/1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی و وفق احکام فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه مذکور بطول 37.194 کیلومتر را به شرکت ساختمانی وینکو امتیاز دارنده جواز شماره D-10192، آدرس شرکت: خانه 55 کوچه 3 سرک 15 وزیر اکبر خان کابل افغانستان، به قیمت مجموعی (1،493،680،397.90) یک میلیارد و چهار صد و نود و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و سه صد و نود و هفت اعشاریه نود افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه اهلیت شرکت مذکور داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه، چهارارهی عبدالحق، مکروریان اول، بلاک اول، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند، اعتراضات پیرامون پروسه تدارکاتی با توجه به نشر اطلاعیه قبلی قابل سمع نمی باشد.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.