اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادقرارداد پروژه سرک های ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل) به طول 562.62+15 کیلو متر - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادقرارداد پروژه سرک های ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل) به طول 562.62+15 کیلو متر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه سرک های ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (خارج دره، کله حوت، غچولان و جورغل) به طول 562.62+15 کیلو متر، را به شرکت های ساختمانی و مهندسی یونایتد انفراسترکچر پروجیکت دارنده جواز D-4208 آدرس شرکت: سرک سه کارته سه، ناحیه 3، مرکز کابل، و شرکت ساختمانی انجنیری فضل الله دارنده جواز D-2858 آدرس شرکت: کارته سه، مرکز کابل، به شکل مشترک به قیمت مجموعی (677,809,638.56) شش صد و هفتاد و هفت میلیون و هشت صد و نه هزار و شش صد و سی و هشت اعشاریه پنج شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.