اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد اکمال (23) قلم رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد اکمال (23) قلم رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات  به اطلاعیه عام رسانیده میشود که وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد اکمال (23) قلم رنگباب پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات با شرکت تجارتی و لوژستیکی ابداع فروغ دارنده جواز نمبر (17337)  ریاست عمومی  ثبت مرکزی  ومالکیت فکری وزارت  محترم تجارت  وصنایع ، واقع بی بی مهرو, کابل ,افغانستان  به قیمت مجموعی  مبلغ (1,288,170) یک میلیون دو صد و هشتاد و هشت هزار و یک صد و هفتاد افغانی عقد نماید .

اشخاص حقیقی  وحکمی  که هر گونه  اعتراض  در زمینه  داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی  طوری کتبی  توام با دلایل  آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه ،واقع  مکروریان اول، بلاک اول ، منزل دوم ، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده والی  تکمیل میعاد فوق  الذکر  وطی مراحل  قانونی  بعدی ،  قرارداد نخواهند شد .