اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد مقدار (112) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1397 - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد مقدار (112) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1397

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات  به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود  وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد مقدار (112) قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات  بابت سال مالی 1397  با شرکت برادران اکبری لمیتد دارنده جــــــــــــواز  نمبر 0101-5657)) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  ومالکیت فکری وزارت  محترم تجارت  وصنایع ، واقع  حصه دوم خیر خانه، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی  مبلغ (2,321,036) دو میلیون سه صد و بیست یک هزار و سی و شش  افغانی اعطا نماید .

اشخاص حقیقی  وحکمی  که هر گونه  اعتراض  در زمینه  داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی  طوی کتبی  توام با دلایل  آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه ،واقع  مکروریان اول، بلاک اول ، منزل دوم ، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده والی  تکمیل میعاد فوق  الذکر  وطی مراحل  قانونی  بعدی ،  قرارداد نخواهند شد .

اداره محترم پول حق النشر اعلان  فوق را نقداً  از نزد  شرکت مذکور اخذ  نموده بل وکتنگ آنرا رسماً غرض اجراات  بعدی به این  اداره ارسال خواهند نمود