اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ( قرارداد اکمال (4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها ) - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ( قرارداد اکمال (4) قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها )

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات  به اطلاعیه عام رسانیده میشود که وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد اکمال (4) قلم مواد محروقاتی  مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها , ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل با شرکت اسرار میلاد نوری لمیتد دارنده جواز نمبر (8636) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  ومالکیت فکری وزارت  محترم تجارت  وصنایع ، واقع تهیه مسکن جوار هوتل زیبا , کابل ,افغانستان در لات اول به قیمت مجموعی  مبلغ (10,842,948.84) ده میلیون و هشت صد و چهل دو هزار و نه صد و چهل هشت اعشاریه هشت چهار افغانی و در لات دوم به قیمت مجموعی مبلغ (967,498.5) نه صد و شصت و هفت هزار و چهار صد و نود هشت اعشاریه پنج افغانی اعطا  نماید .