اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد (پروژه سرک کابل – لوگر (از تانک تیل لوگر الی چهل دختران) بطول 7 کیلو متر) - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد (پروژه سرک کابل – لوگر (از تانک تیل لوگر الی چهل دختران) بطول 7 کیلو متر)

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه سرک کابل – لوگر (از تانک تیل لوگر الی چهل دختران) بطول 7 کیلو متر را به شرکت ساختمانی گلکسی سکای و شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس ویس (JV) دارنده جواز نمبر D-30364 و D-21746 آدرس شرکت: خانه 57، محل 9 کوچه 2 شش درک کابل و سرک دیوان بیگی خوشحال خان کابل ، به قیمت مجموعی (1,423,185,950.38)  یک میلیارد و چهار صد و بیست و سه میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و پنجاه اعشاریه سی و هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.