اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد(پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+23 الی 000+46 کیلو متر) - وزارت فوائد عامه

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد(پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+23 الی 000+46 کیلو متر)

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+23 الی 000+46 کیلو متر را به شرکت های مشترک ساختمانی الیاس ویس، آریوب سپین غر و علی اڅک (JV)  دارنده جواز نمبرهای D-21746، D-26728 ، D-27639 آدرس شرکت: خانه نمبر 4346، سرک دیوان بیگی، خوشحال خانه مینه، ناحیه 5 ، مرکز کابل/کابل  وفادار پلازا، سرک 1، کارته نو، ناحیه 8، مرکز کابل / ملی مارکیت، شهیدانو چوک، مرکز کندهار/کندهار، به قیمت مجموعی (374,417,040) سه صد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و هفده هزار و چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.