اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۱۵) قلم روغنیات و فلترباب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها(لات اول و دوم)

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۱۵) قلم  روغنیات و فلترباب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها(لات اول و دوم)، تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/07 را به شرکت خدمات لوژستیکی زاهدشمس شماره جواز شرکت: D-41765، آدرس شرکت، بند۲, سرک۱, ناحیه۳، پلخمری، مرکز ولایت بغلان - افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (1,979,668) یک میلیون نه صد و هفتاد  ونه هزار و ششصدو شصت و هشت افغانی بعد از و ضع پنج فیصد تخفیف  و (۶) قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها با شرکت هلال نوی بلال لمیتد شماره جواز شرکت:16685 , آدرس شرکت: پل باغ عمومی مقابل پشتنی بانک, کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (1,955,650)یک میلیون و نه صد وپنجاه و پنج هزار و ششصد و پنجاه افغانی در لات دوم  اعطاء نماید.