اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۲) قلم قیر مایع مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها و ریاست فواید عامه زون کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۲) قلم قیر مایع مورد ضرورت ریاست حفظ مراقبت سالنگها و ریاست فواید عامه زون کابل تحت شماره تشخیصیه NPA/MOPW/97/G-2111/NCB {لات دوم مقدار ۵۰۰ تن قیرمایع مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل } را به شرکت متحرک لوژستیکی و تجارتی افغانستان متحرک لمیتد ,شماره جواز شرکت: ۱۴۶۳۴، آدرس شرکت، پروان سوم گرین مارکیت , کابل, افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (14,600,000) چهارده میلیون و ششصد هزار افغانی در لات دوم به اساس قرارداد باالمقطع  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.