اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه سرک حلقوی مزارشریف بطول 427+17 کیلومتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه سرک حلقوی مزارشریف بطول 427+17 کیلومتر را با نمایندگی شرکت محترم ساختمانی اینیز، دارنده جواز 47936، آدرس شرکت: شهرنو، کوچه مسجد هراتی، مرکز کابل، کابل، به قیمت مجموعی (1,301,369,091.75) یک میلیارد و سه صدو یک میلیون وسه صدو شصت نه هزارو نودو یک اعشاریه هفتادوپنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.