اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر ولایت میدان وردک تحت شماره تشخیصیه NPA/MOPW/97/W-2127/NCB را به شرکت های محترم ساختمانی یونیک بیلدرز و شرکت تکنالوجیستس افغانستان به شکل مشترک، شماره جواز شرکت یونیک بیلدرز D-23662 :و شماره جواز شرکت ساختمانی تکنالوجستس افغانستان D-39727، آدرس شرکت ساختمانی یونیک بیلدرز: برکی شهرارا کلیم زی تاور منزل هشتم, کابل- افغانستان و آدرس شرکت ساختمانی تکنالوجیستس افغانستان: خانه شماره 306: سرک 2: شش درک، کابل افغانستان به قیمت مجموعی (1,646,355,554.32) یک میلیاردو ششصدو چهل و شش میلیون و سه صدو پنجاه و پنج هزارو پنجصدو پنجاه و چهار عشاریه سی و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.