اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت (زون قندهار و زون مرکز)اداره قوای کار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک دو قلم سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت (زون قندهار و زون مرکز)اداره قوای کار، تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/26: را به شرکت خدمات لوژستیکی امیر اساس شماره جواز شرکت: D-75385، آدرس شرکت، خیرخانه، لیسه مریم،ایستگاه آریانا ناحیه ۱۱ ، مرکز کابل- افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (1,201,800) یک میلیون و دوصد و یک هزار و هشتصد افغانی عقد نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه واقع مکرویان اول ، بلاک اول، منزل دوم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.