قرارداد پروژه تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و فواید عامه زون کابل

اعلان تدارکات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و فواید عامه زون کابل تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/15را به شرکت خدمات لوژستیکی هارون ناصر شمال ,شماره جواز شرکت:17395-0101 ، آدرس شرکت، خیرخانه هوتل پروان کابل به قیمت مجموعی مبلغ (1,432,270.) یک میلیون و چهارصدو سی و دو هزارو دوصدو هفتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول. بلاک اول منزل دوم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.