قرارداد پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل

اعلان تدارکات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست فواید عامه زون کابل به اساس قرارداد چهارچوبی  تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/34  را به شرکت تجارتی شایق علیمی لمتید ,شماره جواز شرکت: 010-12526، آدرس شرکت، عقب سنما بهارستان سرک 7 ؛مرکز کابل؛ کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (15,555,000)  پانزده میلیون و پنجصد و پنجاه و پنج هزار افغانی به اساس قرارداد چهارچوبی   اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.