اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/31به شرکت داینمک ریسورسز ,شماره جواز شرکت D-33562: آدرس شرکت،  سرک1-تایمنی وات- ناحیه10، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2854850) دو میلیون هشتصدو پنجاه و چهار هزارو هشتصدو پنجاه افغانی اعطا نماید

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول. بلاک اول منزل دوم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.