اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه حفظ و مراقبت سرک جبل السراج الی کابل از کیلومتر (000+0 الی 350+25) کیلومتر از نقطه صفری چهار راهی جبل السراج

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه حفظ و مراقبت سرک جبل السراج الی کابل از کیلومتر (000+0 الی 350+25) کیلومتر از نقطه صفری چهار راهی جبل السراج را به شرکت ساختمانی و سرکسازی خشت طلائی دارنده جواز شماره     D-30865 آدرس شرکت: وزیر آباد، بین چهارراهی شهید و سلیم کاروان، ناحیه پانزدهم، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (,600,076.7047) چهل و هفت میلیون و شش صد هزار و هفتاد و شش اعشاریه هفت صفر افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع چهاراهی عبدالحق، مکروریان اول، بلاک اول، طبقه دوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.