اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 4 قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 4 قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون کابل تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/11 را به شرکت خدمات لوژستیکی لیبرتی تایمز ، شماره جواز شرکت : D-44549 ، آدرس شرکت ، چهاراهی صدارت مقابل شفاخانه جمهوریت ، کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (2,625,990) دو میلیون ششصدو بیست و پنج هزارو نه صدو نود افغانی و حد اکثر مبلغ (6,305,000) شش میلیون و سه صدو پنج هزار افغانی به اساس قرار داد چهار چوبی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.