اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان سرک هجرت کلی الی جلال آباد به طول 509+12 کیلومتر.

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک هجرت کلی الی جلال آباد به طول 509+12 کیلومتر را به شرکت ساختمانی و سرکسازی بارک درانی دارنده جواز نمبر D-29734، آدرس شرکت، سردار مددخان چوک، مرکز کندهار- کندهار ، به قیمت مجموعی (185,551,018.43) یکصدو هشتاد و پنج میلیون و پنجصد و پنجا ه و یک هزار و هژده اعشاریه چهل و سه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.