اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 000+0 الی 000+15 کلیومتر با فرش اسفالت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 000+0 الی 000+15 کلیومتر با فرش اسفالت تحت شماره داوطلبی NPA/MOPW/97/W-2188/NCB-RE-BID رابه شرکت های ساختمانی ابرام گلوبل گروپ دارنده نمبر جواز (D-41248) و ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید دارنده جواز نمبر (D-255176)  بطور مشترک(JV)، آدرس: سرک سه پروژه تایمنی به قیمت مجموعی(498,691,798.50 ) چهارصدو نود وهشت میلیون و ششصدو نود ویک هزار و هفتصد نود وهشت اعشاریه پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت فواید مکرویان اول جوار چهاراهی شهید عبدالحق، بلاک دوم، منزل دوم ریاست تدارکات- شهرکابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.