اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1397 (به اساس قرارداد چهارچوبی)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1397 (به اساس قرارداد چهارچوبی) تحت شماره تشخیصیه NPA/MPW/97/G-2183/NCB/Re-Bid را با مقدار تخمینی حد اقل تیل دیزل 588,344 لیتر، به قیمت مجموعی تخمینی حد اقل (28,005,174,.40) بیست و هشت میلیون پنج هزارو یکصدو هفتادو چهار اعشاریه چهار صفر و مقدار تخمینی حد اکثر تیل متذکره 1,412,027  لیتر  به قیمت تخمینی حد اکثر مبلغ (67,212,485.20) شصت و هفت میلیون دو صدو دوازده هزارو چهار صدو هشتاد و پنج اعشاریه دو صفر به شرکت تجارتی شایق علیمی لمتد، دارنده جواز شماره، 0101-12526 و آدرس، مسلم پلازا منزل 6، اتاق (B-11) شهرنو، کابل - افغانستان اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.