اطلاعیه عام تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1397 (به اساس قرارداد چهارچوبی) تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/32 را با مقدار تخمینی حد اقل 392 قلم پرزه جات مبلغ (17,084,214.15) افغانی و مقدار تخمینی حد اکثر پرزه جات متذکره مبلغ (22,643,777) افغانی به شرکت متحرک لوژستیکی و تجارتی افغانستان لمتید، دارنده جواز شماره، 0101-14634 و آدرس، پروان سوم گرین مارکیت، مرک کابل - کابل اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد