اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم بطول مجموعی (6.78) کیلومتر با فرش اسفالت  تحت نمبر تشخیصیه  NPA/MOPW/97/W-2238/NCB/RE-BID را به شرکت های (شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی و انجنیری یحیی یوسفی لند بلدرز) به شکل مشترک (JV)، شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده دارای  شماره جواز ( (D-24471  و آدرس شرکت : سرای حاجی بابه جان گلبهاری پروان 3 مرکز کابل و  شرکت ساختمانی و انجنیری یوسفی لند بلدرز دارای  شماره جواز D-30222، آدرس شرکت : سرک شهید مزاری پل خشک دشت برچی مر کز کابل ، به مبلغ مجموعی114،724،900.50   (یکصدو چهارده میلیون هفت صدو بیست و چهار هزار و نهصد اعشاریه پنج )  افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

     این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.