اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کاپیسا و 9 قلم تایر، چاین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 

موضوع: پروژه تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کاپیسا و 9 قلم تایر، چاین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات).

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 14 قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه کاپیسا و 9 قلم تایر، چاین و بطری مورد ضرورت ریاست فواید عامه ولایت دایکندی تحت دو بخش (لات) تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/39  را طور ذیل .

1- تهیه وتدارک 14 قلم تایر و بطری ریاست فواید عامه ولایت کاپیسا(لات اول) را به شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا شماره جواز شرکت D-43500‌ آدرس شرکت خانه 17 سرک 1 خیرخانه ناحیه 11 کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (2،200،000) دو میلیون و دوصد هزار افغانی.

2- تهیه و تدارک 9 قلم تایر چاین و بطری ریاست فواید عامه ولایت دایکندی (لات دوم) را به شرکت خدمات لوژستیکی انصاری وحید جواز شرکت 49952 آدرس شرکت جاده میوند، خان پلازا ،کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2،122،210.62) دو میلیون و یکصدو بیست و دو هزارو دو صدو ده اعشاریه شصت و دو افغانی.

به اساس قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.