اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک دوراهی بگرام الی جبل السراج بطول (600+25) کیلومتر

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


به تعقیب اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد منتشره در روزنامه آرمان ملی بتاریخ 22/07/1397 پیرامون پروژه اعمار سرک دوراهی بگرام الی جبل السراج بطول (600+25) کیلومتر و به تأسی از فیصله شماره  2856 مورخ13/08/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی و وفق احکام فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه مذکور را به شرکتهای ساختمانی (Himmel u.papesch bauuntrhmeung  و شرکت ساختمانی هریرود بطور مشترک)، آدرس شرکت: سرک 2 قلعه فتح الله، کابل افغانستان، به قیمت مجموعی (1,537,935,267.94) یک میلیارد پنجصد سی و هفت میلیون و نه صد سی وپنج هزار و دو صد شصت هفت اعشاریه نه و چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه اهلیت شرکت مذکور داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه، چهارارهی عبدالحق، مکروریان اول، بلاک اول، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند، اعتراضات پیرامون پروسه تدارکاتی با توجه به نشر اطلاعیه قبلی قابل سمع نمی باشد.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.