اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک مقدار 600 تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرا-کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل –سکشن اول) به اساس قرارداد باالمقطع

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک مقدار 600 تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرا-کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل –سکشن اول) به اساس قرارداد باالمقطع.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مقدار 600 تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرا-کندهار شروع از هرات هوتل الی پشتون پل –سکشن اول)  بابت سال 1397  تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/42 را با مبلغ 22,194,000 بیست و دو میلیون و یکصد و نود و چهار هراز افغانی به شرکت یعقوبی ورونه (لید) دارانده جواز شماره 27-2476 ,و آدرس اول دو راهی مقابل ریاست کاردستر،مرکز کندهار –کندهار،کندهار و شرکت افغان آریانا بهار لوژستیکی و سپلای شرکت (عضو) به شکل مشترک، دارنده جواز شماره،D-04-1831 و آدرس، احمد شاهی مارکیت، دکان نمبر 80 ، مرکزکندهار-کندهار-کندهار اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.