اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ساختمان سرک پو هنتون لغمان بطول (750.41+4)کیلومتر.

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، ساختمان سرک پو هنتون لغمان بطول (750.41+4)کیلومتر، را با شرکت ساختمانی نوی سهاک دارای جواز شماره D-3156-3 آدرس:کارته مامورین،مرکز لغمان مهترلام لغمان مشترک (JV) با  شرکت ایچکو کانستروکشن دارای جواز نمبر23884D- آدرس: آپارتمان 10 داودزی چهار راهی ملک اصغر به قیمت مجموعی(317,072,775.5) سه صد و هفده میلیون و هفتادو هزار و هفتصدو هفتاد و پنج اعشاریه پنچ افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.