اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق.

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فواید عامه، برنامه ملی راه سازی روستایی در نظر دارد، قرارداد  بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 000+20 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت پکتیا زون جنوب شرق ، دارای شماره داوطلبی NPA/MPW/97/W-2343/NLB را ایچکو کانسترکشن کمپنی (شماره جواز D-23844 آدرس شرکت، اپارتمان بی 10 داودزی سنتر چهار راهی ملک اصغر، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ  337,155,955.50 سه صد و سی و هفت میلیون  یکصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و پنجاه و پنج اعشاریه پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه ، ریاست تدارکات، مکروریان اول،کابل- افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.