اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم تجهیزات (کمپیوتر و تکنالوژی باب) مورد ضرورت سرک حلقوی کابل

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 9 قلم تجهیزات (کمپیوتر و تکنالوژی باب) مورد ضرورت سرک حلقوی کابل  تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/46  را به شرکت تجارتی و لوژستیکی ابداع فروغ ، شماره جواز شرکت 0101-17337 ،آدرس شرکت بی بی مهرو مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ ،927،630 نه صدو بیست و هفت هزارو ششصدو سی افغانی به اساس قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.