اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار یک وایه پل بالای دریای نخجیر در مسیر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار یک وایه پل بالای دریای نخجیر در مسیر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان تحت شماره تشخیصیه   MOPW/97/W-001/NCB/REBID را به شرکت ساختمانی و سرک سازی میرزیدالله، که دارای شماره جواز (D-23708)، آدرس شرکت شهر نو، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (9,737,604 AFN) نه ملیون و هفتصدو سی و هفت هزارو ششصدو چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.