اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک پل بهسود الی عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسود به طول 088.83+12 کیلومتر

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

به تأسی از فیصله شماره  2972 مورخ 25/09/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی و وفق احکام فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، پروژه اعمار سرک پل بهسود الی عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسود به طول 088.83+12 کیلومتر را به شرکتهای ساختمانی (شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق و شرکت ساختمانی گلکسی سکای به بطور مشترک)، آدرس شرکت مشرق: خانه نمبر 1024، جاده 6، سرک 15، وزیر اکبرخان، کابل – ادرس شرکت گلکسی سکای: شش درک، خانه شماره 57، کوچه دوم کابل، بعد از مذاکره مالی به قیمت مجموعی (1,520,000,000) یک میلیارد و پنجصد و بیست میلیون افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه اهلیت شرکت های مذکور داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه، چهارارهی عبدالحق، مکروریان اول، بلاک اول، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.