اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72)

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر تحت شماره تشخیصیه   MOPW/97/W-02/NCB/REBID را به شرکت ساختمانی ریور ویو، دارای شماره جواز (D-33203)، آدرس شرکت خانه نمبر 3420، احمد شاه بابا مینه، ناحیه 12 مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (34,837,536 AFN) سی وچهار میلیون هشت صد سی وهفت هزار پنج صد سی شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.