اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد عمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آی خانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آی خانم (ماورای کوکچه) به طول 22.7 کیلومتر (اسفالت)، دارای شماره داوطلبیNPA/MPW/97/W-2041/NCB/RE-BID را با شرکت کانسترکشن توریزم انرژی اندیستری اند ترید اوزدیمیر (شماره جواز 34712( آدرس شرکت، سرک 13 وزیر محمد اکبرخان کوچه 3 خانه نمبر 193، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 558,500,000.38 پنج صد و پنجا و هشت میلیون  پنجصد هزار اعشاریه سی و هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه ، ریاست تدارکات، مکروریان اول،کابل- افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.